Pomoc psychoterapeutyczna


Czym jest psychoterapia i pomoc psychologiczna

Psychoterapia

Forma leczenia/wspierania rozwoju polegająca na regularnych spotkaniach trwających 50 min.

Konsultacja – ok. 4-5 pierwszych spotkań pozwalających określić rodzaj i specyfikę zgłaszanego problemu oraz wstępnie omówić możliwe formy pracy.

Czasami w wyniku konsultacji przekierowuję klienta do innego specjalisty lub polecam inny rodzaj oddziaływań terapeutycznych. Możliwe jest również uzyskanie zalecenia konsultacji z lekarzem celem uwzględnienia innych czynników mogących powodować zgłaszane problemy (konsultacja psychiatryczna, neurologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna i in.).

W razie konieczności pomagam również zlokalizować miejsca, gdzie adekwatną pomoc można uzyskać nieodpłatnie.

 

Formy pracy psychoterapeutycznej:


interwencja kryzysowa – spotkania w trakcie trwającego aktualnie kryzysu, mające na celu pomóc zidentyfikować źródła wsparcia i uruchomić strategię służące odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa. Np. konsultacje w/s uzależnienia członka rodziny, nagłe wydarzenie życiowe, zmiany sytuacji życiowej (rozwód, śmierć, utrata pracy, choroba), doświadczanie różnych form przemocy. 

PAMIĘTAJMY, ŻE W TEGO TYPU SYTUACJACH BEZPŁATNĄ POMOC MOŻEMY UZYSKAĆ W REJONOWYCH OŚRODKACH/CENTRACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.


psychoterapia krótkoterminowa – trwająca od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań praca terapeutyczna dotycząca wybranego problemu/obszaru, skoncentrowana na jasno określonym celu. 


psychoterapia długoterminowa – proces terapii bez szczegółowego określenia w czasie (zazwyczaj od roku do nawet paru lat). Pomaga w pracy nad problematyką mającą głębsze podłoże, trwającą od dawna. Umożliwia przyjrzenie się i pracę nad wieloma aspektami zgłaszanych problemów. 


psychoterapia uzależnień – praca w następujących obszarach: motywacja do zmiany, edukacja, analiza i zmiana wzorców poznawczych (przekonania, myśli) i behawioralnych (zachowania, podejmowane działania) wpływających na rozwój uzależnienia. Praca nad zapobieganiem nawrotom. Profilaktyka rozwoju uzależnienia. Wspieranie osób z otoczenia osoby uzależnionej.

Uwaga! W określonych sytuacjach można zostać przekierowanym do innych form leczenia odwykowego (detoksykacja w oddziale, leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne, grupy terapeutyczne, grupy samopomocowe, inny specjalista psychoterapii uzależnień itp.).


psychoterapia podtrzymująca (wspierająca) – rodzaj spotkań mających na celu pomóc utrzymać zmianę lub zapobiec nawrotowi problemów. Spotkania są mniej intensywne. Czasami jest proponowana jako forma pracy dla osób z zaburzeniami natury psychotycznej lub z innych powodów niemogących skorzystać z terapii bardziej pogłębionej.


- poradnictwo – do paru spotkań o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczących wybranej tematyki. 


Psychoterapia to szczególny rodzaj spotkania dwojga (czasami grupy) ludzi. Moje doświadczenie i wiedza teoretyczna skłaniają mnie ku patrzeniu na człowieka, jak na kogoś kto intuicyjnie szuka dla siebie sposobów na osiągnięcie równowagi psychicznej i dobrostanu. Niestety, nie na wszystko mamy wpływ i czasami nie radzimy sobie z naszym cierpieniem. Niekiedy czujemy się względnie stabilni, ale mamy przekonanie, że nie korzystamy w pełni ze swojego potencjału. Psychoterapia służy leczeniu i redukcji cierpienia, ale także rozwojowi osobistemu i wzmocnieniu naszej odporności psychicznej.

Psychoterapia często okazuje się fascynującą podróżą po własnym wnętrzu, czy życiu. Psychoterapeuta ma za zadanie pomóc nam tę podróż przebyć uważnie i świadomie.